Phòng Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi Trồng Thủy sản III

33 Đặng Tất, Nha Trang,

Khánh Hòa, Việt Nam

ĐT/ Fax: 058 3830069

Email: thaichienfish@gmail.com

Website: http://www.phongkhaithac.jimdo.com

 

 

Cơ cấu tổ chức

Nhân sự: 7 người. Trong đó:

  • Tiến sỹ: 01
  • NCS: 01
  • Thạc sỹ: 03
  • Cao học: 01
  • Kỹ sư: 01


Phân công và Phối hợp công Việc:

- Trưởng Phòng là người chịu trách nhiệm lập kế hoạch, phân công, điều hành giám sát mọi hoạt động của Phòng, hướng Phòng đạt mục tiêu một cách hiệu quả nhất.

- Phó Trưởng Phòng là người giúp Trưởng Phòng trong các lĩnh vực: tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, công việc do Trưởng Phòng giao.

- Nghỉ phép, nghỉ có lý do phải báo cáo với Trưởng Phòng.

- Khi Trưởng Phòng đi công tác, Phó Phòng sẽ thay mặt Trưởng Phòng điều hành công việc, nhưng khi muốn quyết định một vấn đề gì thì phải xin ý kiến của Trưởng Phòng. Phó Phòng phải báo cáo công việc với Trưởng Phòng kịp thời trong thời gian Trưởng Phòng đi công tác.

 

TS. Thái Ngọc Chiến

Trưởng Phòng

Chuyên ngành: Nuôi Trồng TS; Sinh thái học; Sinh học và quản lý nghề cá

ĐT: 091 5838700

E-mail: thaichienfish@gmail.com

Website: http://www.thaingocchien.jimdo.com

CV

E-mail me !

ThS. Trần Văn Hào

Chuyên ngành: Khai thác TS

Nghiên cứu viên

E-mail: tranhaoria3@gmail.com

Điện thoại: 0915 839 250

CV

E-mail me !

KS. Nguyễn Thị Ngoan

Nghiên cứu viên

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản

Điện thoại: 0129 633 8170

E-mail: nguyenthingoan82@gmail.com

CV

E-mail me !

 

ThS. Hồ Thị Bích Ngân

Nghiên cứu viên

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản

Điện thoại: 0976 855 380

E-mail: hothibichngan@yahoo.com.vn

CV

E-mail me !

 

ThS. Nguyễn Xuân Trường

Nghiên cứu viên

Chuyên ngành: Khai thác Thủy sản

Điện thoại:

E-mail:

CV

 

ThS. Trần Quang Ngọc

Nghiên cứu viên

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản

Điện thoại:

E-mail: ngocinve@yahoo.com