Phòng Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản

Chức năng và nhiệm vụ

- Nghiên cứu công nghệ khai thác tiên tiến trên thế giới và ở Việt nam nhằm áp dụng và cải tiến để tăng hiệu quả khai thác và bảo vệ nguồn lợi .

- Điều tra, thống kê tình hình khai thác thủy hải sản nước ngọt và ven bờ làm cơ sở phát triển bền vững nghề khai thác thủy hải sản khu vực miền Trung và Tây Nguyên

- Điều tra nguồn lợi, di cư, xây dựng các giải pháp bảo vệ sự đa dạng sinh học một số khu hệ sinh thái đặc trưng.

- Lập phương án xây dựng các khu bảo tồn biển, vườn biển.

- Điều tra tình hình kinh tế xã hội, xây dựng mô hình quản lý nguồn lợi dựa vào cộng đồng.

- Hợp tác nghiên cứu với các đối tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Xây dựng và phát triển phòng trưng bày mẫu vật nhằm lưu giữ nguồn gen quý hiếm, bảo vệ tính đa dạng sinh học, phục vụ nghiên cứu khoa học và tham quan.

 

Lĩnh vực nghiên cứu

1. Nghiên cứu công nghệ khai thác thủy sản

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ khai thác hải sản tiên tiến, phù hợp với đối tượng khai thác tại các ngư trường nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản;

- Nghiên cứu cải tiến, tiêu chuẩn hoá các loại ngư cụ, công nghệ khai thác và các vật liệu dùng trong khai thác hải sản; tham gia xây dựng cơ cấu hợp lý nghề khai thác thủy sản.

- Nghiên cứu, đánh giá nghề cá và quản lý nghề cá, kinh tế sinh học nghề cá phục vụ mục đích tư vấn cho quy hoạch, quản lý và phát triển bền vững nghề cá;

- Nghiên cứu, ứng dụng, cải tiến công nghệ bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Tham gia hoạt động khuyến ngư và chuyển giao công nghệ các nghề khai thác và bảo quản hải sản sau khai thác cho các thành phần kinh tế; sản xuất thử nghiệm các sản phẩm có trình độ khoa học công nghệ cao để ứng dụng vào sản xuất thuỷ sản;

- Tham gia đào tạo theo chuyên đề, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ về khoa học-công nghệ trong lĩnh vực công nghệ khai thác thủy sản;

- Tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ cho các hoạt động phát triển sản xuất thuộc lĩnh vực khai thác và công nghệ sau thu hoạch hải sản theo quy định của Pháp luật. 

 

2. Nghiên cứu nguồn lợi và các giải pháp bảo vệ thủy sản khu vực miền Trung, Tây Nguyên

- Nghiên cứu nguồn lợi thủy sản vùng biển Trường Sa làm cơ sở cho việc phát triển nghề khai thác xa bờ.

- Nghiên cứu nguồn lợi thủy sản nội địa khu vực miền Trung, Tây Nguyên (cá lăng, cá chạch lấu, cá thát lát, …).

- Nghiên cứu nguồn lợi và kỹ thuật trồng rong biển có giá trị kinh tế cao.

- Đánh giá hiện trạng nguồn lợi những loài thủy sản có giá trị kinh tế (tôm hùm, cá chình, cầu gai, cá ngừ, cá thu, cá dìa, cá đối, tu hài, ốc cối, …) làm cơ sở cho nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản.

- Nghiên cứu toàn diện về nguồn lợi rắn biển Việt Nam: thành phần loài, trữ lượng, khả năng khai thác, kỹ thuật nuôi và sản xuất giống, sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn.

- Nghiên cứu toàn diện về nguồn lợi cá ngựa Việt Nam: thành phần loài, trữ lượng, khả năng khai thác, kỹ thuật nuôi và sản xuất giống, nghiên cứu dược tính và các giải pháp bảo quản, sử dụng dược tính của cá ngựa nuôi.

- Nghiên cứu toàn diện về nguồn lợi động vật thân mềm Việt Nam: thành phần loài, trữ lượng, khả năng khai thác, kỹ thuật nuôi và sản xuất giống.

 

3. Nghiên cứu điều kiện kinh tế xã hội và xây dựng các mô hình sinh kế bền vững

- Các mô hình nuôi kết hợp tôm cá với rong biển và hải sâm và tu hài

- Các mô hình chuyển đổi nghề khai thác quá mức, hủy diệt sang các nghề khai thác ít gây nguy hại đến nguồn lợi, nuôi trồng thủy sản và các nghề khác.

- Nghiên cứu những tác động về mặt kinh tế xã hội và đề xuất các giải pháp cho việc thiết lập các khu bảo tồn biển và khu bảo tồn vùng nước nội địa.