Một số Video và hình ảnh nghiên cứu

Đề tài "Nuôi tổng hợp"

Dự án "Cá tạp"