Xuất bản

1. Thái Ngọc Chiến (1998). Hồ ao học và sản lượng cá hồ chứa Eakao tỉnh Daklak, Việt Nam (Bằng tiếng Anh). Đăng trong: Hội Nghị Nghề cá Châu Á lần thứ 5 tại Thái Lan.

Thai Ngoc Chien (1998). Limnology and fish yield in Eakao reservoir, Daklak province, Vietnam. In: Fifth Asian Fisheries Forum in Chiangmai, Thailand, 1998.

2. Thái Ngọc Chiến (1998). Một số yếu tố môi trường và sản lượng khai thác hồ Eakao, Daklak, Việt Nam (Bằng tiếng Anh). Đăng trong: Hội Nghị Nghề cá Châu Á lần thứ 5 tại Thái Lan. 

Thai Ngoc Chien (1998). Some environmental factors and fish production of Eakao reservoir in Daklak province, Vietnam. In: Fifth Asian Fisheries Forum in Chiangmai, Thailand, 1998.

3. Nguyễn Quốc Nghị và Thái Ngọc Chiến (1998). Hồ ao học và nghề cá hồ Lak, Daklak, Việt Nam (Bằng tiếng Anh). Đăng trong: Hội Nghị Nghề cá Châu Á lần thứ 5 tại Thái Lan.

Nguyen Quoc Nghi and Thai Ngoc Chien (1998). Limnology and fish yield in Lak lake, Daklak province, Vietnam. In: Fifth Asian Fisheries Forum in Chiangmai, Thailand, 1998.

4. Thái Ngọc Chiến (2000). Một số đặc điểm sinh học của các loài cá chiếm ưu thế tại hồ Lak, Việt Nam (Bằng tiếng Anh). Đăng trong: Hội thảo quốc tế về nghề cá nuôi và hồ chứa; sinh học và quản lý tại Bangkok, Thái Lan.

Some biological characteristics of dominant fish species in Lak lake, Daklak province, Vietnam. In: poceedings of International conference on Reservoir Fisheries; Biology and Management, Bangkok, Thailand.

5. Thái Ngọc Chiến (2000). Có phải hồ Lak ở Việt nam bị khai thác quá mức ? (Bằng tiếng Anh). Đăng trong: Tuyển tập Hội thảo quốc tế về nghề cá nuôi và hồ chứa; sinh học và quản lý - ACIAR. Số 98, tại Bangkok, Thái Lan.

Thai Ngoc Chien (2000). Is Lak lake overfished? In: poceedings of International conference on Reservoir Fisheries; Biology and Management, Bangkok, Thailand - ICIAR, Vol.98, 04/2000.

6. Trần Thanh Việt, Đỗ Tịnh Lợi, Nguyễn Ngọc Vĩnh, Phan Đinh Phúc, Phan Thương Huy, Thái Ngọc Chiến, Nguyễn Quốc An và J.D. Sollows (2000). Đánh giá nghề cá của 4 hồ chứa ở cao nguyên miền Trung của Việt Nam (Bằng tiếng Anh). Đăng trong: Tuyển tập Hội thảo quốc tế về nghề cá nuôi và hồ chứa; sinh học và quản lý số 98, tại Bangkok, Thái Lan.

Tran Thanh Viet, Do Tinh Loi, Nguyen Ngoc Vinh, Phan Dinh Phuc, Phan Thuong Huy, Thai Ngoc Chien, Nguyen Quoc An, and J.D. Sollows (2000). A fisheries assessment of four reservoirs in the highlands of central Vietnam. In: poceedings of International conference on Reservoir Fisheries; Biology and Management, Bangkok, Thailand - ICIAR, Vol.98, 04/2000.

7. Thai Ngoc Chien (2002).  A model for growth estimation of tiger shrimp (Penaeus monodon) in Khanh Hoa, Vietnam, 198 pp. Master thesis. University of Bergen.

8. Thái Ngọc Chiến và Nguyễn Hữu Khánh (2005). Kết qủa bước đầu nghiên cứu nuôi kết hợp ốc hương với vẹm xanh, hải sâm, rong sụn. Tạp chí Thông tin khoa học & công nghệ (Bộ Thủy sản), trang 12-15.

9. Thái Ngọc Chiến và Nguyễn Hữu Khánh (2005). Thử nghiệm nuôi cá mú với vẹm xanh, rong sụn và bào ngư tại Vũng Me, Vịnh Nha Trang, Khánh Hòa. Tạp chí khoa học công nghệ, trang 15-17.

10. Thai Ngoc Chien, Nguyen Huu Khanh and Nguyen Xuan Truong (2006). Endangered fish species and seed release strategy in Vietnam. In proceedings of Regional technical consultation on stock enhancement of species under International concern.  SEAFDEC, pp. 139-144.

11. Thái Ngọc Chiến và Nguyễn Hữu Khánh (2006). Thử nghiệm nuôi kết hợp tôm hùm, với vẹm xanh, rong sụn và bào ngư vành tai. Tạp chí khoa học công nghệ và kinh tế thủy sản, số 3. trang 15-18.

12. Thai Ngoc Chien, Rune Rosland, Knut Barthel, Bui Hong Long (2006). Ứng dụng mô hình sức tải ECOHAM cho môi trường nuôi ốc hương thâm canh ở vịnh Vân Phong, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Tạp chí thủy sản. Số 10. Trang 25-27.

13. Thái Ngọc Chiến, Nguyễn Tác An, Bùi Hồng Long (2006). Một số kết quả thử nghiệm ban đầu của Mô hình ECOHAM về động lực học dinh dưỡng trong vịnh Vân Phong, Khánh Hòa, Việt Nam. Tạp chí Khoa học và công nghệ biển. Tập 6, số 3. Trang 40-54.

14. Thái Ngọc Chiến, Rune Rosland, Knut Barthel, Bùi Hồng Long, Nguyễn Tác An (2006). Một số yếu tố môi trường và sự phân bố của thực vật phù du ở vịnh Vân Phong và Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam. Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập XV. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Trang 92-104.

15. Thai Ngoc Chien, Rune Rosland and Knut Barthel (2007). Some primary results of ECOHAM modelling nutrient and phytoplankton dynamics on the continental shelf of the Khanh Hoa Province in Vietnam. Poster for World Aquaculture Conference in Bali, Indonesia. July 2007.

16. Chien Thai Ngoc, Rune Rosland, Knut Barthel, Long Bui Hong (2008). Modelling nutrient and phytoplankton dynamics on the continental shelf of the Khanh Hoa Province in Vietnam: A tool for further planning of aquaculture (Presented at World Aquaculture Conference in Hanoi in August 2008.

17. Thái Ngọc Chiến và Lý Bảo Thành (2008). Hiện trạng nghề khai thác hải sản ven bờ Việt Nam. Thông tin khoa học và công nghệ - Kinh tế thuỷ sản.

18. Thái Ngọc Chiến và Lý Bảo Thành (2009). Hiện trạng và các giải pháp phát triển bền vững nghề khai thác hải sản ven bờ ở Việt Nam.

19. Knut Barthel, Rune Rosland, Ngoc Chien Thai (2009). Modelling the circulation on the continental shelf of the province Khanh Hoa in Vietnam. Journal of Marine Systems. Vol 77, Issues 1-2, 89-113.

20. Chien Thai Ngoc, Rosland Rune, Barthel Knut and Long Bui Hong (2010). Modelling nutrient and phytoplankton dynamics at the continential shelf of Khanh Hoa province in Vietnam. In Book of Abstracts – ICCE-2009, Thailand. Research Journal of Chemistry and Environment, p.84.

21. Thái Ngọc Chiến, Trương Quý Tùng và Bùi Văn Huy (2010). Trạng thái dinh dưỡng của vịnh Vân Phong, Cam Ranh và ảnh hưởng của nó đến biến động Chlorophyla. Tuyển tập các công trình nghiên cứu giai đoạn 2005-2010 của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản III, 7 trang.

22. Thái Ngọc Chiến, Trần Văn Hào, Nguyễn Thái Hải Anh (2010). Kết quả mô hình  nuôi kết hợp ốc hương với tu hài, rong biển trong các ao nuôi tôm sú theo hướng bền vững tại huyện Công Cầu, Phú Yên. Thông tin Khoa học & Công nghệ Phú Yên.

23. Thái Ngọc Chiến (2010). Mô hình hóa quá trình sản xuất sơ cấp và biến động muối dinh dưỡng trong các hệ sinh thái vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa. Luận án Tiến sỹ sinh học. 160 trang.

24. Kongkeo, H. , Wayne, C., Murdjani, M., Bunliptanon, P., Chien, T.,(2010). Current practices of marine finfish cage culture in China, Indonesia, Thailand and Viet Nam. In Marine Finfish Aquaculture Network, p. 32-40.